Integritetspolicy Tink Technology

1. Allmänt

1.1 Denna integritetspolicy (”Policy”) gäller då Tink AB org. nr 556898-2192, Vasagatan 11, 111 20 Stockholm, e-mail: info@tink.se, (”Tink”) tillhandahåller kontoinformationstjänster gentemot dig via en av Tinks samarbetspartners (”Partnern”) webb eller app (”Tjänsten”).

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av denna policy.

1.3 Genom att aktivera och använda Tjänsten godkänner och accepterar du att Tink hämtar och lämnar information på din mobiltelefon, surfplatta eller annan använd utrustning samt behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. För att Tink ska kunna tillhandahålla Tjänsten godkänner du genom att använda Tjänsten även att uppgifter enligt punkterna 2.1, 2.2 samt andra uppgifter rörande dina privatekonomiska förhållanden som du har låtit Tink få del av, inklusive att du har en relation till Tink får lämnas ut till Tinks Partner.

1.4 Tjänsten tillhandahålls omedelbart när du aktiverar och använder den, och upphör automatiskt tjugofyra (24) timmar efter aktivering. Om du önskar använda Tjänsten igen påbörjas en ny session på tjugofyra (24) timmar när du begär att Tink tillhandahåller Tjänsten. Vid utgången av varje session om tjugofyra (24) timmar kommer Tink att radera eller avidentifiera all information som kan hänföras till dig, med undantag för sådan information som Tink enligt lag är skyldig att bevara, om någon.

De sammanfattande punkterna är inte en del av villkoren.

 • Tink tillhandahåller en kontoinformationstjänst för alla över 18 år.
   

 • När du aktiverar och använder Tinks Tjänst så ingår du också ett avtal med Tink.
   

 • Denna policy berättar vilka uppgifter vi samlar in om dig och varför.
   

 • Du kan sluta använda Tjänsten när du vill och vi raderar all personlig information efter varje tillfälle du använder Tjänsten.

2. Vilka uppgifter behandlar Tink om dig?

2.1 Tink samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du aktiverar och använder Tjänsten, varvid Tink ges tillgång till dina externa användarkonton, och personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, information om köptransaktioner (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara), positioneringsdata, boendeform, ansökt lånebelopp, återbetalningsperiod, samt annan finansiell information.

2.2 Tink kan även komma att inhämta uppgifter från tredje parter. De tredje parter som Tink hämtar uppgifter från finns vid var tid angivna på Tinks hemsida www.tink.se/sv/datakallor/. Genom att aktivera och använda Tjänsten godkänner användaren att dessa leverantörer lämnar ut information till Tink samt att Tink sparar och behandlar informationen för de ändamål som framgår av denna Policy. Användaren godkänner även att Tink lämnar ut användarens personuppgifter till de tredje parter som angivits ovan i den utsträckning det är nödvändigt för att mottagaren ska kunna identifiera användaren så att Tink kan fullgöra sina tjänsteåtaganden mot användaren samt att dessa tredje parter har rätt att lämna ut information till Tink för de ändamål som framgår av denna Policy.

2.3 Dina personuppgifter bevaras endast tjugofyra (24) timmar för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Tink kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Tinks rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vi hämtar in data från t.ex. banker och kreditbolag åt dig.

3. Varför behandlar Tink uppgifter om dig?

Tink behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktionaliteter, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav. Uppgifterna kan även utgöra underlag för produkt- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

 • Vi använder uppgifter om dig och din ekonomi för att ge dig en så bra tjänst som möjligt.

 • Efter att uppgifterna anonymiserad kan de också användas för att förbättra våra tjänster

4. Tredje Parter

4.1 Genom att aktivera och använda Tjänsten godkänner och instruerar du Tink att lämna ut information som inhämtats vid tillhandahållandet av Tjänsten till Tinks Partner. När Partnern mottar information, blir Partnern personuppgiftsansvarig för Partners behandling av dina personuppgifter, vilket kommer att ske enligt Partnerns användarvillkor och/eller integritetspolicy. Användaren uppmanas att informera sig om  vilka villkor som gäller och att kontakta Partnern avseende eventuella frågor.

4.2 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Tinks rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. Tink kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Tinks räkning, t.ex. våra IT-leverantörer,. Det är dock alltid Tink som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt, med undantag för Partnerns behandling av uppgifterna för vilket Partnern är ansvarig.

4.3 Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES. Genom att aktivera och använda Tjänsten godkänner användaren att användarens personuppgifter förs över och lagras utanför EU/EES.

 • Genom att aktivera och använda Tjänsten, godkänner och instruerar du Tink att dela din information med Tinks Partner.
   

 • Ibland behöver vi använda oss av leverantörer men det är alltid Tink som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

5. Ändring av policyn

Tink har rätt att när som helst ändra denna policy. Tink ska med rimligt varsel via hemsida meddela användaren vid kommande ändringar av policyn, ändringar kan också meddelas via Partnern. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att sluta använda Tjänsten och ditt kontraktsförhållande med Tink kommer automatiskt att upphöra tjugofyra (24) timmar efter din senaste aktivering av Tjänsten.

Vi får ändra i våra villkor men måste berätta det för dig i god tid.

6. Skyddet för personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Tink. Tink har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Att behandla dina personuppgifter är ett stort ansvar som vi inte tar lätt på.

7. Kontaktinformation mm.

7.1 Tink är personuppgiftsansvarig för Tinks tillhandahållande av Tjänsten och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. En gång per kalenderår har du rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt. Du har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter som är felaktiga. Tink kommer på din begäran eller egen initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller missvisande.

7.2 Tveka inte att kontakta Tink om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du under punkten 1.1.

Kontakta oss gärna om du har frågor.