Användarvillkor Tink Technology

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då Tink AB org. nr 556898-2192, Vasagatan 11, 111 20 Stockholm, e-mail: info@tink.se, (”Tink”) tillhandahåller kontoinformationstjänster gentemot dig via en av Tinks samarbetspartners (”Partnern”) webb eller app (”Tjänsten”).

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.3 Genom att aktivera och använda Tjänsten godkänner och accepterar du Villkoren.

De sammanfattande punkterna är inte en del av villkoren.

 • Tink tillhandahåller en kontoinformationstjänst för alla över 18 år.
   

 • När du aktiverar och använder Tinks Tjänst så ingår du också ett avtal med Tink.

2. Tjänsten

2.1 Vid aktivering och användning av Tjänsten ger du behörighet till Tink att få tillgång till dina inloggningsuppgifter hos tredje man såsom banker och andra tjänsteleverantörer (”Externa inloggningsuppgifter”). Genom att aktivera och använda Tjänsten godkänner och uppdrar du åt Tink att för din räkning använda dina Externa inloggningsuppgifter för att ladda ner information från specificerade externa användarkonton samt godkänner att dessa tredje parter lämnar ut information till Tink (”Informationen”) och att Tink delar Informationen med Partnern. Informationen kan innehålla personuppgifter, vilka behandlas i enlighet med Tinks integritetspolicy för Tink Technology [länk].

2.2 Du ansvarar för att du har rätt att använda Externa inloggningsuppgifter och Informationen i Tjänsten. Du ansvarar även för all användning av Tjänsten och för att dina inloggningsuppgifter som du använder för tillgång till Tjänsten skyddas mot obehörig åtkomst.

2.3 Tink tillhandahåller Tjänsten kostnadsfritt till dig. Trafikavgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma. För Partnerns tjänst gäller Partnerns användarvillkor.

 • När du använder Tinks Tjänst tillåter du oss att hämta data åt dig från t.ex. din bank och andra tjänster för din räkning.
   

 • Tink tillhandahåller Tjänsten gratis.

3. Tillåten användning

3.1 Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Tink. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten.

3.2 Du ansvarar för och garanterar härmed att:

(i) Informationen som du laddar upp i Tjänsten inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt.

(ii) Du har rätt att förfoga över Externa inloggningsuppgifter och Informationen samt har inhämtat erforderliga samtycken i den omfattning som krävs för att använda Tjänsten och för att Tink ska ha rätt att tillhandahålla dig Tjänsten.

 • Tjänsten är till för dig och du får inte missbruka den.
   

 • Länka bara in Information som är din egen eller som du har rätt att logga in på i Tinks Tjänst.

4. Avtalsbrott och ansvar

4.1 Tink har rätt att när som helst stänga av en användare från användandet av Tjänsten om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Tink eller tredje man skada.

4.2 Tink har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Tink kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. Tink kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

4.3 Tink ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Tjänsten eller för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje man eller Tinks samarbetspartners, inklusive Partnern.

 • Om du bryter mot villkoren eller orsaker oss skada så har vi rätt att avsluta din tillgång till Tjänsten.
   

 • Vi ska göra vårt yttersta för att all info i tjänsten ska vara korrekt men kan inte lova att det aldrig blir fel.

5. Force Majeur

Part är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.

Varken vi eller du är ansvarig för saker vi inte kan påverka.

6. Ändring av villkor

Tink har rätt att när som helst ändra Tjänsten, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. Tink skall med rimligt varsel via hemsida meddela användaren vid ändring av Villkoren, ändringar kan också meddelas via Partnern. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att sluta använda Tjänsten och ditt kontraktsförhållande med Tink kommer automatiskt att upphöra tjugofyra (24) timmar efter din senaste aktivering av Tjänsten.

Vi får ändra i villkoren men måste berätta det för dig i god tid innan.

7. Avsluta konto

Tjänsten tillhandahålls omedelbart när du aktiverar och använder den, och upphör automatiskt tjugofyra (24) timmar efter aktivering. Om du önskar använda Tjänsten igen påbörjas en ny session på tjugofyra (24) timmar när du begär att Tink tillhandahåller Tjänsten. Vid utgången av varje session om tjugofyra (24) timmar kommer Tink att radera samtliga Externa Inloggningsuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig, dock med undantag av sådana uppgifter som Tink enligt lag måste spara och arkivera  eller för att bevaka Tinks rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Du kan avsluta ditt konto när som helst och då raderar vi all personlig information.

8. Klagomål

Vi värnar om våra kunder. Därför är vi angelägna om att få veta om du är missnöjd med oss och vår målsättning är att bemöta alla synpunkter snarast möjligt.  

Skriftliga eller muntliga klagomål skall i första hand framföras direkt till:

Tink AB
Klagomålsansvarig: Victoria Sörving
Vasagatan 11
111 20 Stockholm
Telefon: +46 8 50 90 89 00
E-post: support@tink.se skriv ”Klagomål” i ämnesfältet.

Kund kan även begära att kundtjänst skall vidarebefordra klagomål till Klagomålsansvarig. Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som är en opartisk instans som ger konsumentupplysning och information i frågor av finansiell karaktär.

KONSUMENTERNAS BANK- OCH FINANSBYRÅ
Box 242 23
104 51 Stockholm
Telefon: +46 8 24 30 85

Det går också att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas.

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN
Box 174
101 23 Stockholm

 • Om du är missnöjd med oss kan du kontakta Tinks klagomålsansvarige.
   

 • Om du fortfarande skulle vara missnöjd kan du kontakta Konsumenternas bank- och finansbyrå och/eller Allmänna reklamationsnämnden.

9. Övrigt

9.1 Tink har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har Tink rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

9.2 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

 • Skulle vi mot förmodan inte komma överens så är det svensk lag som gäller.